Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Evenement: het evenement de Bergse Barrier Run;

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement, althans iedere persoon, die op enige wijze, direct of indirect, al dan niet via een tussenpersoon/sponsor, een Ticket heeft ontvangen dat recht geeft op deelname aan het door de Organisator georganiseerde Evenement;

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;

1.4 Organisator: Stichting Bergse Barrier Run, gevestigd te Bergen op Zoom;

1.5 Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die zich op het Terrein bevindt waar het Evenement wordt gehouden en die geen Deelnemer is;

1.6 Ticket: het door de Organisator of de door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op deelname aan het door de Organisator georganiseerde Evenement;

1.7 Terrein: de feitelijke plaats waar het Evenement wordt gehouden, zijnde het evenemententerrein de Boulevard in Bergen op Zoom. Het parcours van de run is een ronde om de Binnenschelde.

Artikel 2: Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op alle daaraan gerelateerde door de Organisator te leveren diensten. De Deelnemer/Bezoeker verklaart zich door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Ticket, dan wel door betreding van het Terrein, onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden;

2.2 Alle (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven die door de Organisator, dan wel door haar ingeschakelde derden, worden gedaan, zijn vrijblijvend. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de door haar of de door haar ingeschakelde derden aan de Deelnemer/Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven. De Organisator is ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten die zijn gemaakt bij, dan wel het gevolg zijn van, de (voor)verkoop van Tickets door de Organisator ingeschakelde, dan wel door haar ingeschakelde derden.

Artikel 3: Deelname

3.1 De Deelnemer kan uitsluitend aan het Evenement deelnemen indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid door Deelnemer is ingevuld, het inschrijfgeld tijdig is voldaan en de Deelnemer heeft ingestemd met de inhoud van de algemene voorwaarden;

3.2 De Deelnemer dient persoonlijk aan het Evenement deel te nemen;

3.3 De minimumleeftijd voor deelname aan het Evenement is 16 jaar. De Organisator gaat ervan uit dat de wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft verleend voor deelname aan het Evenement indien de Deelnemer de leeftijd heeft van 16 of 17 jaar. De Organisator kan voorafgaand of tijdens het Evenement de Deelnemer vragen om zijn of haar leeftijd en/of zijn of haar startnummer. Mocht na controle blijken dat de Deelnemer niet aan de minimumleeftijd van 16 jaar voldoet, dan kan de Organisator de desbetreffende Deelnemer van het Terrein/de route verwijderen;

3.4 De Deelnemer kan zijn rechten uit de Overeenkomst overdragen aan een derde, zodat deze derde gebruik kan maken van het Ticket van de Deelnemer. Deze overdracht kan uitsluitend plaatsvinden door het volledig en naar waarheid invullen van het “Formulier wijziging inschrijving”. Het desbetreffende formulier is te verkrijgen via www.barrierrunboz.nl. Het Ticket kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen voorafgaand aan het Evenement op deze manier worden overgedragen;

3.5 Mocht de Deelnemer verhinderd zijn om aan het Evenement deel te nemen, dan wordt het betaalde inschrijfgeld niet terugbetaald;

3.6 De Deelnemer moet te allen tijden instructies van personeel of vrijwilligers van de Organisator van het Evenement opvolgen. Het dragen van geschikte kleding en schoeisel voor het lopen van obtacle runs is verplicht. De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelname van een Deelnemer aan het Evenement te stoppen, dan wel de desbetreffende Deelnemer van het Terrein te verwijderen, indien geen geschikte kleding en/of schoeisel wordt gedragen. De Organisator behoudt zich daarnaast het recht voor om bij herhaaldelijke of ernstige misdragingen van een Deelnemer de deelname aan het Evenement te stoppen, dan wel de desbetreffende Deelnemer van het Terrein te verwijderen. De Deelnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of terugbetaling van het inschrijfgeld;

3.7 Het is de Deelnemer niet toegestaan om commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator;

3.8 Het is niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt. Indien dat wel gebeurt, zullen deze zaken in beslag worden genomen. In het geval van overtreding van dit verbod houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement met onmiddellijke ingang stop te zetten en Deelnemer toegang tot de plaats van het Evenement dan wel het Terrein te ontzeggen De Deelnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of terugbetaling van het inschrijfgeld, Daarnaast houdt Organisator zich het recht voor om aangifte te doen bij de politie, indien het meebrengen van enig voorwerp een strafbaar feit oplevert.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan het Evenement en het betreden van het Terrein geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer/Bezoeker mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement dan wel het betreden van het Terrein, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator;

4.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer/Bezoeker aangenomen moet worden, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking waarvoor de Organisator is verzekerd en voor zover deze schade door die desbetreffende verzekering wordt gedekt. De schadevergoeding zal in geen geval meer belopen dan het bedrag waarvoor de Organisator is verzekerd. Indien de Deelnemer vooraf informatie wenst te ontvangen over de afgesloten verzekering, dan kan deze informatie worden opgevraagd bij de Organisator;

4.3 De aansprakelijkheid van de Organisator wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, uitgesloten voor:
a. schade als gevolg van het handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisator ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het Terrein en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade als gevolg van het niet opvolgen door de Deelnemer of Bezoeker van instructies van personeel of vrijwilligers van de Organisator en schade als gevolg van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;
c. schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen;
d. schade als gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer of Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen/zaken;
e. (gevolg)schade als gevolg van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangstijden en slottijden van het Evenement;
f. schade op enige wijze veroorzaakt door andere Deelnemers of Bezoekers van het Evenement;
g. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisator houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisator staat;
h. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de Deelnemer of Bezoeker.

4.4 De Organisator is nimmer aansprakelijk voor door de Deelnemer/Bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van overmacht aan de zijde van de Organisator;

4.5 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden als gevolg van letsel, ziekte of overlijden samenhangend met of voortvloeiend uit zijn deelname aan het Evenement. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer om een dergelijke verzekering af te sluiten;

4.6 Het is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om obstakels op een veilige en verantwoorde manier te nemen. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat voor deelname aan het Evenement is vereist dat hij zowel fysiek als psychisch in goede gezondheid verkeert. De Deelnemer verklaart door acceptatie van de algemene voorwaarden dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en dan wel op andere wijze voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om een obstakel niet te nemen dan wel over te slaan wanneer de Deelnemer deze niet wenst en/of durft te overwinnen;

4.8 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door handelen of nalaten van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;

4.9 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van personeel of vrijwilligers van de Organisator en/of door de Organisator ingeschakelde derden, in die zin dat de Organisator niet aansprakelijk is jegens derden voor handelingen van personeel of vrijwilligers van de Organisator en/of door de Organisator ingeschakelde derden en in die zin dat de Organisator evenmin aansprakelijk is jegens personeel of vrijwilligers en/of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 5: Portretrecht

5.1 De Deelnemer is ermee bekend dat er tijdens het evenement foto’s worden gemaakt en/of anderszins beeldmateriaal wordt vastgelegd. Door deelname verleent de Deelnemer hierbij zijn of haar onherroepelijke toestemming aan de Organisator om die foto’s en/of dat beeldmateriaal openbaar te maken, dan wel naar eigen inzicht te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1 De Organisatie verzamelt de persoonsgegevens van de Deelnemer en slaat deze op in een bestand. Deze opgeslagen gegevens zullen door Organisator worden gebruikt om informatie rechtstreeks aan Deelnemer te verzenden, dan wel via derden informatie aan de Deelnemer te verstrekken. Door het sluiten van de Overeenkomst en het instemmen met de inhoud van de algemene voorwaarden verleent Deelnemer zijn onherroepelijke toestemming aan Organisatie om diens naam en wedstrijdresultaten te publiceren in dagbladen of via internet, dan wel anderszins openbaar te maken. De Organisatie zal de door haar verkregen persoonsgegevens van Deelnemers niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens door Organisatie zijn verkregen.

Artikel 7: Annulering/verplaatsing Evenement

7.1 De Organisator kan op grond van uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden of in het geval van overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie;

7.2 Indien de Organisator besluit om het Evenement geen doorgang te laten vinden, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Onder overmacht (zoals bedoeld in artikel 4.4 en artikel 7.1) wordt verstaan elke van de wil van de Organisator onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisator en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien) die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking. De Organisator is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Op alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met de Overeenkomst of het Evenement is Nederlands recht van toepassing.

10.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien of samenhangen met het Evenement of de Overeenkomst.